Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper Xavier bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Xavier bv en de koper. De algemene voorwaarden zijn opgenomen op onze website www.deliciawebshop.nl en voor iedereen toegankelijk. Op verzoek verzenden wij u een exemplaar per e-mail.

Handelsnaam: Xavier bv
Adres: Gorterplaats 29        
6533 ZH Nijmegen
Telefoonnummer: +31(0)6 42301706
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@deliciawijnen.nl
Site: www.deliciawebshop.nl
KvK: 65045920
BTW-identificatienummer: NL855959757B01

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– verkoper: Xavier bv (hierna te noemen DELICIA), die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met DELICIA sluit;
– de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de DELICIA aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;
– voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht;
– consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
– schriftelijk: communicatie per brief en e-mail.
Artikel 2: Klantgegevens
De gegevens die u via www.deliciawebshop.nl , aan DELICIA verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand. De houder van het bestand is DELICIA. Uw gegevens worden niet
aan derden verstrekt. Indien u uw gegevens wenst in te zien of te verwijderen dan kunt u dat kenbaar maken per post of via info@deliciawijnen.nl. In het eerste geval krijgt u van ons, binnen 24 uur, een overzicht van de bij ons bekende gegevens. In het tweede geval verwijderen wij u gegevens binnen 24 uur.
Artikel 3: Toepassing van deze voorwaarden
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen DELICIA en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door DELICIA danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
b. Koper is jegens DELICIA verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van DELICIA te bedingen, dat koper jegens DELICIA, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens DELICIA heeft in de artikelen 9 en 13.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen DELICIA en koper gesloten overeenkomsten. DELICIA zal
koper deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.
d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen DELICIA en koper van toepassing zijn geweest, tenzij DELICIA uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
e. DELICIA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien het een materiële wijziging betreft, zal koper door DELICIA daarover schriftelijk in kennis worden gesteld. Tenzij koper binnen 2
weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of de aanvulling.
f. Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DELICIA rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.
g. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden DELICIA bereiken, nadat koper die van DELICIA heeft ontvangen.
Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de DELICIA internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij DELICIA. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van DELICIA, de op de
DELICIA website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.
Artikel 5: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten
a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van DELICIA zijn vrijblijvend.
b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door DELICIA vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.
Artikel 6: Totstandkoming van een overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van DELICIA.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer DELICIA niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.
d. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is DELICIA niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de koper te doen toekomen.
Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten
a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door DELICIA verkochte producten dan wel andere in het kader van deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde materialen liggen bij DELICIA danwel haar toeleveranciers.
b. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DELICIA, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht.
c. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DELICIA de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van DELICIA danwel haar toeleveranciers te registreren als merknaam,
domeinnaam, social media account of anderszins als zijnde van hem te registreren.
Artikel 8: Prijzen en transportkosten
a. De door DELICIA gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
b. De door DELICIA gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af DELICIA “, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief transportkosten en omzetbelasting.
c. Indien de koper een consument is vermeldt DELICIA de door haar gehanteerde prijzen inclusief omzetbelasting, overige heffingen, eventuele transport-, leverings- en/of portkosten en eventuele andere kosten. Indien de prijs en de eventueel aanvullende kosten niet vooraf kunnen worden berekend geeft DELICIA de wijze weer waarop de prijs en de kosten berekend worden.
d. DELICIA heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen of toeslagen op de:
1. invoerrechten;
2. accijnzen;
3. verpakkingen-/milieubelastingen;
4. andere belastingen;
5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties;
6. andere heffingen;
7. transporttarieven;
8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en      grondstoffen, die voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van ettelijke  regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.
e. DELICIA deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
f. Indien koper de geleverde contractgoederen doorverkoopt is hij verplicht in elke vorm van publicatie en/of reclame-uitingen de adviesprijzen en de eventueel daaraan gekoppelde kwaliteitsbenamingen zoals verstrekt door DELICIA te hanteren. Bij een bestelling met een besteding van minder dan € 100,- berekenen wij een bijdrage voor het verpakken en verzenden. Deze bijdrage is € 9,90 Indien gewenst kunt u op afspraak uw bestelling zelf in Nijmegen komen ophalen. Eventuele bezorgkosten vervallen dan.
Artikel 9: Betaling
a. Behalve indien contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van DELICIA of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
b. Indien de koper een consument is kan zij slechts tot vooruitbetaling (betaling voor aflevering van de contractgoederen) van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
c. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft DELICIA onverminderd het in artikel 17 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
d. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde. Indien de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
e. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
2. een verzoek van koper tot surseance van betaling;
3. ondercuratelestelling van koper;
4. overlijden van koper;
5. beslag onder koper;
6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen;
7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
f. DELICIA mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens DELICIA of jegens elke met DELICIA verbonden onderneming.
g. Eventuele tegenvorderingen van koper op DELICIA of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van DELICIA worden verrekend.
h. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen.
i. DELICIA mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
j. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van DELICIA op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
Artikel 10: Levering
DELICIA streeft er naar om een bestelling, die wordt aangemeld op een werkdag vóór 12:00 uur, 2 werkdagen later
te leveren tussen 8:00 -18:00uur. Als de koper een bestelling op wilt halen, dan kan dat in overleg vaak al op dezelfde werkdag dat u uw bestelling heeft geplaatst.
a. Levering geschiedt “af DELICIA “, tenzij anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:
1. DELICIA heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het afleveradres zullen worden geleverd;
2. Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in lid b.1. bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper;
3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het in lid b.1. bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;
4. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;
5. Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen);
c. Levering geschiedt op voor DELICIA normale werktijden;
d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is koper gerechtigd DELICIA te manen en zal DELICIA binnen een redelijke termijn na de dag van de aanmaning moeten leveren. Indien de koper consument is en er is geen levertijd overeengekomen, dan zal DELICIA de contractgoederen uiterlijk binnen dertig dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren;
e. DELICIA mag de contractgoederen in deelpartijen leveren;
f. Koper is verplicht de geleverde contractgoederen bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij koper in rekening gebracht;
Artikel 11: Reclames
a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering schriftelijk aan DELICIA opgeven. Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
b. Indien de koper een consument is geldt het navolgende. De afgeleverde zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien hier geen sprake van is, is de wettelijke garantie regeling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
c. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in artikel 9 lid b. bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan DELICIA zenden.
d. Koper moet DELICIA – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
e. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
f. Indien DELICIA een reclame gegrond bevindt, zal DELICIA te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van koper) is DELICIA niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze aansprakelijkheid
van DELICIA niet.
g. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
h. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van DELICIA. Indien DELICIA koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van DELICIA gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van DELICIA, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens DELICIA ter zake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van DELICIA aan koper of ter zake andere werkzaamheden verricht door DELICIA voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en DELICIA danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde
overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van DELICIA te bewaren.
c. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in artikel 12a. de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening
van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
d. Koper moet DELICIA meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder DELICIA’s eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan DELICIA bevestigen.
e. Koper geeft aan DELICIA toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(-n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn
eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
f. Koper moet op elk door DELICIA gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens DELICIA.
g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te verzekeren en DELICIA op eerste verzoek inzage te geven in de
betreffende verzekeringspolissen.
Artikel 13: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden
a. DELICIA mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het onmogelijk maken om zonder
bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. DELICIA mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal DELICIA alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of  omstandigheden niet in staat is te leveren.
b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in artikel 13a. bedoeld worden onder meer aangemerkt:
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin;
2. burgeroorlog;
3. oproer;
4. mobilisatie;
5. werknemersacties van welke aard ook;
6. (weg-)blokkades;
7. uitsluiting van werknemers;
8. plotselinge bedrijfsstoornissen;
9. plotseling excessieve ziekte van personeel;
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen;
11. overheidsvoorschriften;
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege;
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden;
14. brand;
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, sneeuw, storm);
16. overstroming;
17. storing in de levering van energie;
18. defecten aan machines.
c. Mocht de overmacht situatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van DELICIA kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.
d. Op deze overeenkomst is de zogenaamde ‘change of ownership’ clausule van toepassing hetgeen betekent dat DELICIA het recht heeft de levering te beëindigen wanneer kopende onderneming van eigenaar verandert danwel er aanzienlijke wijzigingen in het management voordoen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van DELICIA
a. De aansprakelijkheid van DELICIA is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 10 lid e., behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van DELICIA of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
b. DELICIA is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en DELICIA is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart DELICIA ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door DELICIA aan koper geleverde goederen.
c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v., zal DELICIA de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij DELICIA als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.
d. Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van DELICIA niet.
Artikel 15 Wijze van verhandeling
a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van DELICIA afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper na schriftelijke toestemming van DELICIA daartoe te hebben ontvangen, evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van DELICIA afkomstige verpakking in
onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van DELICIA een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft DELICIA koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft DELICIA recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.
Artikel 16: Publiciteits- en promotiemateriaal
Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat DELICIA al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van DELICIA. Koper moet dit op het eerste verzoek van DELICIA franco en voor kopers risico aan DELICIA’s kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.
Artikel 17: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(-en) tussen DELICIA en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten tussen DELICIA en koper of deze voorwaarden in hun geheel.
Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(-en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(-en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van DELICIA, tenzij koper binnen 1 maand nadat DELICIA zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest, tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van het toepasselijke recht bevoegde rechter bevoegd is.
c. Onverminderd het bepaalde in lid b. kunnen koper en DELICIA overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen DELICIA en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.
Artikel 19: Klachten
Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mailadres info@deliciawijnen.nl, telefonisch of telefonisch op 06 4230 1706. Per e-mail kunt u binnen 24 uur een antwoord van ons verwachten. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een
geschillenbeslechtingsprocedure.
Artikel 20: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die DELICIA redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(-en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door DELICIA zijn aangemaand.
Artikel 21: Rechtsgeschil
Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen DELICIA en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aanvullende algemene voorwaarden bij verkoop op afstand (via webwinkel www.deliciawebshop.nl)
Artikel 22: Toepasbaarheid
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de webwinkel www.deliciawebshop.nl en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.
Artikel 23: Internetverkoop
Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. DELICIA verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen
hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.
Artikel 24: Aanbod
Het aanbod op www.deliciawebshop.nl is geheel vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt. DELICIA houdt zich het recht tussentijds prijzen aan te passen en een opvolgend jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Hiervan wordt de consument vóór levering op de hoogte gesteld. Wanneer een wijn niet langer leverbaar is, dan zal DELICIA een passend alternatief voorstellen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden wijnen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. DELICIA maakt gebruik waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de wijnen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DELICIA niet. Alle prijzen zoals vermeld op www.deliciawebshop.nl zijn in euro, inclusief accijns, inclusief 21% btw en exclusief transportkosten.
Artikel 25: Betaling
De consument kan de bestelling betalen via:
– iDEAL door vooraf te betalen. Hoe werkt iDEAL? Als de consument de producten die hij/zij in het winkelmandje heeft gedaan gaat betalen, dan wordt de consument doorverwezen naar het betaalscherm van zijn of haar eigen bank. Hier kan de consument veilig de betaling afronden. DELICIA ontvangt na een succesvolle betaling de bestelling. De bestelling wordt verwerkt nadat het volledige bedrag van de factuur op de rekening van DELICIA is bijgeschreven. De iDEAL betalingen worden uitgevoerd door Sisow. Sisow is door Currence, eigenaar van iDEAL, gecertificeerd als Collecting Payment Service Provider (CPSP). Recent ook als Mandaat Service Provider (MSP). Als Collecting Payment Service Provider heeft Sisow een vergunning van De Nederlandsche Bank en voldoet aan de hoge eisen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.
– Via overschrijving. De consument krijgt de factuur per e-mail toegezonden. De bestelling wordt verwerkt na de volledige betaling van de factuur.
Artikel 26: Bezorging
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DELICIA kenbaar heeft gemaakt. De op www.deliciawebshop.nl aangegeven levertijden gelden als indicatie. DELICIA streeft ernaar om binnen 2 tot 3 werkdagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst via e-mail of telefoon bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding door de consument zal DELICIA het gehele bedrag dat de consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.
Artikel 27: Breuk en vermissing
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DELICIA tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan DELICIA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten is voor risico van de consument vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de contractgoederen heeft ontvangen, tenzij de koper zelf een vervoerder heeft aangewezen en deze keuze niet door DELICIA is aangeboden. In dat geval gaat het risico op de bestelde producten reeds over op het moment dat DELICIA de bestelling aan de vervoerder overhandigt. De consument dient altijd direct bij ontvangst het aantal colli te tellen en te controleren of tijdens het transport breuk is ontstaan. Mocht uw bestelling niet compleet zijn of onverhoopt beschadigd worden bezorgd, neem dan direct contact met DELICIA op via e-mail of telefoon, zodat DELICIA dit correct kan uitzoeken en oplossen.
Indien de consument een klacht heeft over een door DELICIA geleverd product, dan dient de consument binnen 8 dagen na levering via e-mail of telefoon contact met DELICIA op te nemen. DELICIA vergoedt geen transportkosten van
aan DELICIA retour gezonden producten als dit van tevoren niet telefonisch of per e-mail aan de consument is toegezegd. De bezorging vindt plaats door DELICIA zelf of door PostNl. DELICIA is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.
Artikel 28: Transportkosten bestelling webwinkel
DELICIA levert uw bestelling franco aan huis op één adres in Nederland bij een bestelling vanaf 100 euro inclusief  21% btw. Voor bestellingen onder de 100 euro rekenen wij 9,90 euro inclusief 21% btw.
Artikel 29: Herroepingsrecht
a. Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft veertien dagen, gerekend vanaf de datum van aflevering van de volledige bestelling, de tijd om de ten aanzien van de contractgoederen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
b. Consumenten oefenen het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van veertien dagen het ingevulde modelformulier, dat is te vinden op de website van DELICIA, aan DELICIA te zenden of DELICIA een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen.
c. Het herroepingsrecht geldt niet voor contractgoederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben alsook geldt het herroepingsrecht niet voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de consumentkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
d. De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid b. genoemde melding is gedaan, de contractgoederen welke onderworpen zijn aan de ontbinding aan DELICIA te retourneren. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de contractgoederen.
e. DELICIA vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de in lid b. genoemde melding door DELICIA is ontvangen, alle betalingen die DELICIA in dit kader van de consument heeft ontvangen. De kosten worden door verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als dat DELICIA ze van de consument heeft verkregen.
f. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument.

Nijmegen, 30 augustus 2022